PROCEDURY SZKOLNE DOTYCZĄCE COVID-19

Procedury obowiązujące w Szkole Podstawowej Świętej Kingi w Popowicach

w roku szkolnym 2020/2021, na czas trwania pandemii COVID – 19

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły przestrzegają aktualnych przepisów dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej (maseczki lub przyłbice).

3. Przy wejściu do budynku istnieje informacja o obowiązku dezynfekowania rąk oraz instrukcja użycia środka dezynfekującego. Wszyscy wchodzący do budynku obowiązkowo korzystają z płynu do dezynfekcji rąk.

4. Rodzice/opiekunowie prawni odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (przedsionki), zachowując zasady:

  • jeden opiekun z dzieckiem,
  • dystans od kolejnego opiekuna z dzieckiem, dziećmi min. 1.5 m,
  • dystans pracowników szkoły min. 1.5 m,
  • przestrzegają obowiązujące przepisy prawa (stosują środki ochronne, osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk),

5. Osoby przychodzące z zewnątrz min. 2 osoby zobowiązani są do dostosowania środków ochronnych: osłon nosa, rękawiczek, dezynfekcja rąk. Mogą wejść tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcje dróg oddechowych. Powinny pozostać na parterze przy wejściu głównym szkoły czekając na załatwienie sprawy.

6. Szkoła zapewnia szybki kontakt z rodzicem poprzez kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji przez Internet.

7. Szkoła posiada termometr bezdotykowy. Zostaje on zdezynfekowany po użyciu w danej grupie. Temperaturę ciała pracownika mierzymy przy wejściu do szkoły. Gdy ona przekracza 38o pracownik nie podejmuje pracy. W przypadku niepokojących objawów chorobowych u ucznia dokonujemy obowiązkowo pomiaru temperatury. Jeżeli temperatura u ucznia wynosi pomiędzy 37.2o do 37.9o należy powiadomić rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

8. Jeżeli zostaną zaobserwowane u ucznia niepokojące objawy mogące wskazywać na infekcje dróg oddechowych, w tym szczególności gorączkę, kaszel. W takiej sytuacji uczeń zostaje odizolowany w odrębnym pomieszczeniu – gabinet medyczny lub w wyznaczonym miejscu zapewniając 2 m odległości od innych osób. Niezwłocznie zostanie poinformowany rodzic lub opiekun prawny o konieczności odbioru dziecka ze szkoły (własny środek transportu).

9. Zgodnie z zaplanowaną organizacją pracy stosuje się:

  • różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły (klasy 0-3: godzina 7.30, a klasy 4-8 zgodnie z planem lekcji),w klasach 1-3 nauczyciel organizuje przerwy adekwatnie do potrzeb uczniów, podczas nich może przebywać z dziećmi na boisku szkolnym,
  • każdy uczeń przychodzi 10 min przed rozpoczęciem zajęć: klasa 0: wejście główne, klasy 1-3: wejście od strony boiska sportowego, klasy 4-8 (wejście główne oraz od strony boiska sportowego).

10. W szkole obowiązuje częste mycie rąk i ich dezynfekcja. Ochrona podczas kichania i kaszlu (wejście i wyście do/ze szkoły w maseczce, w czasie przerwy i wyjściu do toalety uczeń porusza się w maseczce, po wejściu do sali lekcyjnej i zajęciu miejsca uczeń może ściągnąć maseczkę i wkłada ją do swojego pojemnika) oraz unikania dotykania oczu, nosa i ust.

11. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali muszą być czyste i zdezynfekowane.

12. Przybory do ćwiczeń należy dezynfekować.

13. Uczeń posiada własne przybory i podręczniki (nie może pożyczać od kolegi/koleżanki). Mogą one się znajdować na stoliku, w szafce lub w tornistrze ucznia.

14. Z sali gimnastycznej sprzęt sportowy oraz podłoga zostaną umyte i zdezynfekowane po każdy dniu zajęć. W miarę możliwości po każdych zajęciach.

15. Należy często wietrzyć salę.

16. W zależności od pogody zajęcia wychowania fizycznego powinny odbywać się na świeżym powietrzu.

17. Uczeń nie przynosi do szkoły niepotrzebnych przedmiotów i nie udostępnia ich innym.

18. Podczas korzystania z szatni wprowadzono różne godziny przychodzenia uczniów do szkoły. Przy wejściu umieszczone są środki do dezynfekcji rąk.

19. Zajęcia świetlicowe odbywają się w sali wg. określonych reguł bezpieczeństwa.

20. Pracownicy szkoły i obsługi kontaktują się z nauczycielami i uczniami w sposób ograniczony zachowując dystans 1.5 m.

21. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się zgodnie z reżimem sanitarnym.

22. Zasady korzystania z biblioteki szkolnej (procedury znajdują się w bibliotece).

23. Współpraca z pielęgniarką uwzględnia wymagania określone w przepisach prawa oraz aktualnych wytycznych Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

24. W szkole nie działa źródełko. Każdy uczeń ma swoje picie w butelce w plecakach. Korzysta z niego tylko w czasie przerw.

25. W szkole przy wejściu umieszczone są numery telefonów alarmowych.

26. Uczniowie myją regularnie ręce wodą z mydłem po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.

27. Prowadzi się monitoring codziennych prac porządkowych, dezynfekuje się ciągi komunikacyjne, powierzchnie dotykowe – poręcze, klamki, powierzchni płaskie, blaty w salach, w pomieszczeniach spożywania posiłków klawiatur i włączników. Dezynfekcje przeprowadzamy przestrzegając zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka.

28. W pomieszczeniach znajdują się plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcję dezynfekcji.

29. Na bieżąco szkoła dba o czystość urządzeń sanitarno – higienicznych w tym dezynfekcje i czyszczenie.

30. W szkole znajdują się pojemniki na wyrzucanie zużytych rękawic lub masek.

31. W szkole organizowane jest dożywianie uczniów – spożywanie posiłków będzie odbywać się przy stoliku w sali lekcyjnej z rówieśnikami. Po spożyciu posiłku następuję dezynfekcja stolików (zachowanie zasad bezpieczeństwa). Uczniowie spożywają posiłki na jednorazowych talerzach i używają jednorazowych sztućców. Zużyte sztućce i talerze segregowane są w specjalnych pojemnikach na odpady.

32. Do pracy przychodzą osoby bez objawów chorobowych i nie przebywające na kwarantannie.

33. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej uczeń, nauczyciel i pracownik szkoły powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub uzyskać teleporadę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod numer 999 lub 112 i ich poinformować o możliwości zakażenia koronawirusem.

34. Obszar w którym porusza się pracownik z infekcją dróg oddechowych bezzwłocznie zostanie poddany gruntownemu sprzątaniu zgodnie z procedurami.

35. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS – COV 2 na terenie szkoły stosuje się zalecenia Powiatowego Inspektora Sanitarnego, ustala się liczbę osób, które przebywały z osobą zakażoną.

36. Szkoła wprowadza zakaz organizowania wyjść grupowych i wycieczek szkolnych. Uroczystości szkolne będą w formie online.

37. W przypadku potwierdzenia zarażenia COVIDEM – 19 ucznia, nauczyciela, pracownika szkoły, rodzica/opiekuna prawnego i innych osób szkoła nie ponosi odpowiedzialności cywilno-prawnej za stan chorobowy wyżej wymienionych osób.