Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony internetowej Szkoły Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Szkoły Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy które zostały zamieszczone na stronie www nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • część plików nie jest dostępnych cyfrowo
 • znaleźć można linki prowadzące do dokumentów do pobrania, które nie zawierają informacji o ich formacie oraz rozmiarze
 • są elementy nietekstowe, które nie mają przypisanego poprawnie sformułowanego atrybutu alt
 • zdarzają się przypadki akronimów i skrótów, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich
 • zamieszczone informacje w postaci załączników są w postaci skanów z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji

Wyłączenia

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • filmy opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Grażyna Smaga
 • E-mail: szkolapodstawowa@sp-popowice.starysacz.org.pl
 • Telefon: 18 547-62-80

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach
 • Adres: Popowice 165
 • E-mail: szkolapodstawowa@sp-popowice.starysacz.org.pl
 • Telefon: 18 547 62 80

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 • główne wejście znajdujące się od strony ulicy, prowadzą do niego schody,
 • za szkołą znajduje się drugie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
 • wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy szkoły,
 • przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, którym można wezwać pomoc,
 • w budynku na każdym poziomie (parter i pierwsze piętro) znajduje się korytarz, dostęp na piętro przez klatkę schodową lub windę,
 • budynek posiada jedną windę,
 • w budynku jest ubikacja dostosowana dla osób niepełnosprawnych,
 • do szkoły może wejść osoba z psem asystującym,
 • w szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
 • skala szarości
 • podświetlane linki
 • odwrócone kolory
 • czytelna czcionka,
 • mapa strony.

Inne informacje i oświadczenia

Deklarujemy chęć osiągnięcia wyższego poziomu dostosowania.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI