BIP

Szkoła Podstawowa im. św. Kingi w Popowicach

Popowice 165, 33-340 Stary Sącz

REGON: 490612440, NIP: 7341376603

Tel. 18 547-62-80, email: popowice@vp.pl

Statut Szkoły aktualizacja 17.10.2023r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej  im. Św. Kingi w Popowicach na podstawie § 34 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej informuje, że sprawozdanie finansowe za 2023 rok składające się z:

  1. Bilansu,
  2. Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy),
  3. Zestawienia zmian w funduszu,
  4. Informacji dodatkowej.

znajduje się na stronie internetowej https://bip.malopolska.pl/starysacz,m,326237,zespol-obslugi-finansowo-administracyjnej-szkol.html

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie strony od 12 września 2022 r.: ks. Tomasz Starzec, starzectomek@gmail.com