WYBORY DO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W środę 3 października br. odbędą się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego, opiekuna SU i przyjęcia nowego Regulaminu SU.

TERMINARZ WYBORÓW SU:

20 września (czwartek) – powołanie Uczniowskiej Komisji Wyborczej

26 września (środa) – ostateczny termin zgłaszania kandydatów wraz z listą poparcia

21 września – 2 października – czas kampanii wyborczej

3 października (środa) – dzień wyborów i ogłoszenie wyniku

 

TYMCZASOWA ORDYNACJA WYBORCZA – NIEKTÓRE ZAPISY

1. Wybory do organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku szkolnym, nie później niż do 10 października.

2. Prawo głosowania w wyborach (czynne prawo wyborcze) posiadają wszyscy uczniowie szkoły od trzeciej klasy.

3. Prawo kandydowania (bierne prawo wyborcze) na:

  1. Członka Rady Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy uczeń szkoły od trzeciej klasy,
  2. Opiekuna Samorządu Uczniowskiego – posiada każdy członek rady pedagogicznej.

4. Zasady zgłaszania kandydatur na członka Rady Samorządu Uczniowskiego są następujące:

  • Osoba zgłaszająca swoją kandydaturę do Rady Samorządu Uczniowskiego składa min. 10 podpisów poparcia swojej kandydatury, złożonych przez uczniów szkoły, z min. 4 różnych klas.
  • Podpisy zbierane są na listach zawierających następujące informacje: imię, nazwisko, klasa, własnoręczny podpis.
  • Listy z podpisami kandydaci składają do Uczniowskiej Komisji Wyborczej w wyznaczonym przez nią terminie – nie później niż 7 dni przed wyborami.

5. Uczniowska Komisja Wyborcza weryfikuje podpisy i niezwłocznie informuje kandydata o wyniku. Po uzyskaniu potwierdzenia swojej kandydatury przez UKW kandydat może rozpocząć kampanię wyborczą. (…)

6. Zasady prowadzenia kampanii wyborczej są następujące:

Kandydaci prowadzą kampanię wyborczą w okresie od zatwierdzenia swojej kandydatury przez Uczniowską Komisję Wyborczą do dnia przed wyborami. Prowadzenie kampanii wyborczej w dniu wyborów jest zabronione.

Prowadząc kampanię wyborczą kandydaci nie mogą naruszać dobrego imienia innych osób ani wykorzystywać szkolnej infrastruktury bez zgody dyrekcji szkoły.

7. Zasady przeprowadzenia wyborów są następujące:

Wybory odbywają się w wyznaczonym przez Radę Samorządu Uczniowskiego terminie w czasie od 20 minut przed rozpoczęciem pierwszej lekcji do 10 minut po zakończeniu ostatniej lekcji w danym dniu, w trakcie przerw oraz zajęć lekcyjnych.

(…)

Uczniowska Komisja Wyborcza przekazuje przewodniczącemu lub innej osobie z samorządu klasowego odpowiednią ilość kart do głosowania, według stanu obecności w danym dniu. Przewodniczący lub inna osoba z samorządu klasowego rozdaje karty do głosowania obecnym uczniom.

Głosowanie dokonuje się poprzez wypełnienie karty do głosowania wg instrukcji na niej zamieszczonej i wrzucenie jej do urny wyborczej.

 

8. Osoba z największą liczbą głosów zostaje Przewodniczącym Rady Samorządu Uczniowskiego, druga w kolejności Zastępcą Przewodniczącego, trzecia w kolejności Sekretarzem, a czwarta Skarbnikiem.

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego zostaje nauczyciel, który otrzymał największą liczbę głosów.