KONKURS RÓŻAŃCOWY

Królowo Polski, módl się za nami!

W 100 lecie odzyskania niepodległości

modlimy się w intencji Ojczyzny

KONKURSY RÓŻAŃCOWE

CEL: krzewienie modlitwy różańcowej, poznanie tajemnic różańcowych, nabycie umiejętności odmawiania różańca, szerzenie patriotyzmu, doskonalenie posługiwania się językiem angielskim.

UCZESTNICY: uczniowie Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach

ORGANIZATOR: Parafia św. Elżbiety w Starym Sączu i Samorząd Uczniowski SP im. św. Kingi w Popowicach

PLANSZA RÓŻAŃCOWA

Podczas nabożeństw różańcowych w kaplicy, w Popowicach będą rozdawane naklejki, które dzieci mogą wklejać na planszę rozdawaną w poniedziałek (1 X).

Każde dziecko, które uzbiera wszystkie naklejki otrzyma nagrodę niespodziankę oraz weźmie udział w losowaniu 20 zł wydanych z okazji 100-lecie odzyskania niepodległości i innych nagród. Uzupełnione i podpisane plansze należy dostarczyć do ks. Tomasz do poniedziałku (29 X). Losowanie nagród nastąpi w środę, w kaplicy w Popowicach podczas ostatniego nabożeństwa różańcowego (31 X).

PLAKAT RÓŻAŃCOWY

Zadaniem dziecka jest przygotowanie plakatu według instrukcji zamieszczonej na stronie TUTAJ! lub wskazówek podanych przez ks. Tomasza.

Każde dziecko, które przyniesie pięknie wykonany i podpisany plakat otrzyma nagrodę pocieszenia oraz weźmie udział w losowaniu nagród.

Plakaty należy dostarczyć do ks. Tomasza do wtorku (23 X). Losowanie nagród nastąpi w środę, w szkole (24 X).

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany dat i zasad konkursu.